วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2555

แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยเรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ

ชื่อเรื่อง แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทยเรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำ
ผู้รายงาน มะลิ จงไกรจักร
ปีการศึกษา 2554

บทคัดย่อ

การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำโดยกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2โรงเรียนวัดนิโครธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ปีการศึกษา 2554 จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย เรื่องชนิดและหน้าที่ ของคำ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยเนื้อหา จำนวน 7 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ จำนวน 19 แผน 19 ชั่วโมง และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ต่อแบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ จำนวน 15 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.54/85.81 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่วางไว้ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วย แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ดัชนีประสิทธิผลของด้วย แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำ มีค่าเท่ากับ 0.756
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อด้วย แบบฝึกเสริมทักษะ ชุด เรียนรู้หลักการใช้ภาษาไทย เรื่องชนิดและหน้าที่ของคำอยู่ในระดับมาก