วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2553

ผลงานทางวิชาการ ; นางมะลิ จงไกรจักร

บทคัดย่อ
มะลิ จงไกรจักร (
2552). ผลการใช้แบบฝึกที่ใช้เกมสรุปความรู้ ชุด ชนิดของคำ สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงาน เป็นทีม ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดนิโครธาราม.พังงา
การวิจัยเรื่องนี้มีความมุ่งหมาย

1)
เพื่อพัฒนาแบบฝึกที่ใช้เกมสรุปความรู้ ชุด ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยที่มีประสิทธิภาพสูง
2)
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้แบบฝึกที่ใช้เกมสรุปความ รู้ ชุด ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานเป็นทีมของกลุ่มทดลองที่ฝึกด้วยแบบ ฝึกที่ใช้เกมสรุปความรู้ ชุด ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กับกลุ่มควบคุมที่เรียนด้วยแบบฝึก กลุ่มตัวอย่างคือ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดนิโครธาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา ภาคเรียนที่
2 ปีการศึกษา 2552 จำนวน 41 คน ดังรายละเอียดเป็นตอน ๆ ดังนี้
ตอนที่
1 การ พัฒนาแบบฝึกที่ใช้เกมสรุปความรู้ ชุด ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยการศึกษาหลักสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย สาระที่ ๔ หลักการใช้ภาษา เรื่อง ชนิดของคำ นำมาพัฒนาแบบฝึกที่มีลักษณะเป็นฝึกเขียนเติมความหมายหรือเขียนอธิบายหรือ แต่งประโยค แบบฝึกจับคู่ แบบฝึกแบบตัวเลือกถูกหรือผิด จำนวนทั้งหมด 7 เนื้อหา 8 แบบฝึก แต่ละแบบฝึกมี 5 แบบฝึกย่อย และจัดเกมสรุปความรู้ 1 เกมทุกเนื้อหา ผลการพัฒนาครั้งนี้ได้แบบฝึกใช้เกมสรุปความรู้ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80 คือ 81.51/83.20
ตอนที่
2 ศึกษาผลการใช้แบบฝึกที่ใช้เกมสรุปความรู้ ชุด ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังการฝึกด้วยแบบฝึกที่ใช้เกมสรุปความรู้ ชุด ชนิดของคำ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนฝึก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตอนที่
3 ศึกษา ระดับความสามารถในการทำงานเป็นทีมทั้ง 6 ด้านในขณะปฏิบัติกิจกรรมการฝึกด้วยแบบฝึกที่ใช้เกมสรุปความรู้ พบว่า ผู้เรียนมีความสามารถในการทำงานเป็นทีมทั้ง 6 ด้าน มีคะแนนเฉลี่ยระดับความสามารถในการทำงานเป็นทีมเท่ากับ 4.26 ซึ่งเป็นระดับสูง
ตอนที่
4 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการทำงานเป็นทีมของผู้เรียนที่ฝึกด้วยแบบฝึกที่ใช้เกมสรุปความรู้กับผู้เรียนกลุ่มปกติ ปรากฏว่า ค่าเฉลี่ยของความสามารถในการทำงานเป็นทีมรวมทั้ง 6 ด้าน ของผู้เรียนกลุ่มทดลองที่ฝึกด้วยแบบฝึกที่ใช้เกมสรุปความรู้ มีระดับความสามารถในการทำงานเป็นทีมแตกต่างกับผู้เรียนกลุ่มควบคุมที่ฝึกด้วยแบบฝึกปกติ ที่ไม่มีเกมสรุปความรู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553